Nasze życie

Czym się zajmujemy?

To co jest sensem życia i powołania osoby zakonnej, a zarazem zasadniczym i pierwszym jej zadaniem, to bycie z Jezusem, trwanie przy Nim i z Nim w osobistej, głębokiej relacji. Swoim życiem staramy się naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Jezus, Syn Boży, przyszedł na ziemię, by wypełnić wolę Swego Ojca, jak sam to określił w słowach: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło» (Ewangelia wg. św. Jana 4, 34).

Tak więc poprzez nasz ślub posłuszeństwa na wzór Jezusa rozeznajemy i pragniemy wypełniać w naszym życiu wolę Ojca Niebieskiego, która jest nam objawiana na różne sposoby: poprzez Słowo Boże, znaki czasu, działanie Ducha Świętego w Kościele, przez przełożonych i w naszej wspólnocie zakonnej.

Bóg Ojciec pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni w Jego Synu. Włączając się w to dzieło Zbawienia, które jest pragnieniem Jezusa, poświęcamy nasze życie na służbę Ludu Bożego na różne sposoby: poprzez czynne apostolstwo w różnych dziełach i posługach, nasze świadectwo życia jako chrześcijańskiej wspólnoty w braterstwie, ewangelizację podczas różnych spotkań zorganizowanych i w codziennych relacjach z napotkanymi ludźmi, modlitwę osobistą i wspólnotową włączoną w strumień modlitwy Kościoła Powszechnego.

Posługi, które podejmujemy w duchu naszego charyzmatu, staramy się pełnić z prostotą i pokorą, jak nasza Założycielka, Matka Magdalena. Otwarte na znaki czasu staramy się być „znakiem nadziei dla udręczonego świata” (Konstytucje Generalne 3) wszędzie tam, gdzie Duch Święty nas posyła.

Troszczymy się o chorych w szpitalach i hospicjach, o osoby starsze i ubogie w prowadzonym przez nas Domu Seniora w Więcborku, a także tam, gdzie spotykamy je w naszym sąsiedztwie, podejmujemy pracę w szkołach i przedszkolach i świetlicach jako katechetki, nauczycielki i opiekunki, w parafiach jako zakrystianki, organistki i kancelistki, w administracji Rycerza Niepokalanej, kuriach diecezjalnych, służymy swoją obecnością w dziele ewangelizacji, pielgrzymkach, rekolekcjach i grupach parafialnych oraz w zwykłej codzienności w naszych wspólnotach.

O prowadzonych przez nas dziełach możesz dowiedzieć się w zakładce: Nasze dzieła.

Scroll to Top