Duchowość i charyzmat

Duchowość chrześcijańska jest, najprościej mówiąc, sposobem przeżywania naszej relacji z Bogiem, tym wszystkim, co się na nią składa w naszym życiu. Jej źródłem w nas jest łaska chrztu i rozwija się ona pod działaniem Ducha Świętego. Podstawą każdego rodzaju duchowości w Kościele jest Ewangelia, jej rozumienie i realizowanie jej wskazań w pewien wyjątkowy, charakterystyczny sposób. Chociaż w łonie Kościoła mamy ogromne bogactwo różnych dróg czy rodzajów duchowości, nie stoją one w opozycji do siebie, ale wzajemnie się uzupełniają, niczym kolorowe szkiełka w witrażu lub nici w haftowanym wzorze – razem tworząc całość.

To przepiękny przejaw oddziaływania Ducha Świętego, który poprzez wieki pozwala wciąż w nowy, niepowtarzalny sposób poznać i zachwycić się Jezusem – z tej iskry rodzi się ewangeliczny charyzmat danej rodziny zakonnej.

W Kościele istnieją różne formy duchowości zakonnych Założycieli: bazyliańska, benedyktyńska, karmelitańska, dominikańska, ignacjańska, franciszkańska i wiele innych.

Nasza duchowość

Siostry Franciszkanki żyją duchowością franciszkańską. Duchowość Zgromadzenia odwołuje się do św. Franciszka z Asyżu i jego doświadczenia relacji z Bogiem, które zaowocowało powstaniem wielkiej duchowej rodziny, zgromadzonej w Trzech Zakonach Franciszkańskich, a także w wielu stowarzyszeniach i grupach, których cechą wspólną jest fascynacja duchową drogą Biedaczyny z Asyżu.

Dla Franciszka fundamentalnym doświadczeniem duchowym było doświadczenie Boga jako Ojca. Stąd też tak mocno w swoim życiu podkreślał rolę powszechnego braterstwa, nie tylko między ludźmi, ale także ze stworzeniem, bo Stwórcą i Ojcem wszystkiego jest jeden Bóg w Trzech Osobach. Zakochany w Ukrzyżowanej Miłości, niósł światu program ubóstwa i bycia mniejszym głosząc wszystkim „pokój i dobro”.

Dla św. Franciszka zasadą życia była Dobra Nowina zawarta na kartach Pisma Świętego. To właśnie z posklejanych kawałków Ewangelii zredagował Regułę – sposób życia dla siebie, dla swoich braci i sióstr.


W Regule Franciszkańskiej można wyodrębnić podstawowe elementy życia duchowego:

·  kontemplacja (modlitwa)
·  ubóstwo
·  nawrócenie 
·  pokora

Nasz charyzmat

Hasło: „Bóg się zatroszczy” – DEUS PROVIDEBIT

Z naszych Konstytucji Generalnych:

„Matka Magdalena Damen wniosła franciszkański charyzmat prostoty i służby we współczesny jej świat. Naśladując Chrystusa i świętego Franciszka, była jedną z „mniejszych”, żyjąc duchem pokuty i miłości. Jej niezachwiana ufność w Boga zjednoczyła w niej życie modlitwy i służby. Wszystko, czego dokonywała, uważała za Jego dzieło.”

Zatem charyzmatem Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej zainspirowanych przykładem Założycielki jest franciszkański duch prostoty i służby poprzez: naśladowanie Chrystusa, bycie siostrą mniejszą, życie duchem pokuty i miłości w całkowitym zawierzeniu Bogu, zjednoczenie modlitwy i służby oraz uważanie siebie za narzędzie w ręku Boga.

Z franciszkańskiego charyzmatu wyrasta kontemplacja Chrystusa Ukrzyżowanego, radykalne życie Ewangelią w Kościele i całkowite zwrócenie się do Ojca. Siostry Franciszkanki w swym życiu starają się być znakiem sprzeciwu wobec sił przemocy, nienawiści i chciwości. Wprowadzają w życie radość i pokój, braterstwo we wspólnocie i z całym stworzeniem. 

Za przykładem św. Franciszka z Asyżu i Matki Magdaleny Damen ufamy Bożej dobroci i opatrzności. Żyjemy Ewangelią w naszych czasach okazując szacunek całemu stworzeniu.

(Kapituła Generalna 2009)

Siostry, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga, łączy nas konsekracja; staramy się o wzajemną akceptację i miłość tworząc rodzinny klimat we wspólnocie.

Franciszkanki, ponieważ św. Franciszek i Matka Magdalena inspirują nas do miłości Boga i praktykowania miłości bliźniego; chcemy żyć Ewangelią we wspólnocie całkowicie zawierzając Bogu.

od Pokuty, gdyż jesteśmy na drodze ciągłego nawracania się opartego na Słowie Bożym, by wzrastać w wierności Bogu.

i Miłości Chrześcijańskiej, ponieważ miłość jednoczy nas jako wspólnotę i daje nam podstawy do pełnienia naszego franciszkańskiego posłannictwa w świecie.

Scroll to Top